İSLAM  ALİMLERİ


 

Buraya kadar yazılan  Ayet ve hadisler gösteriyor ki  her hastalığa karşı bir ilaç vardır.  Bunun için İslam Alimleri hastalıklar  ve tedavisi  ile  ilgili çalışmalar yapmışlar ve değişik eserler yazmışlardır. Bazı İslam Alimleri şunlardır;

Dineveri :
İran'da doğmuş, Basra, Kufe ve İsfahan'da yaşamıştır. En önemli eseri "Kitâb en-nebât" isimli bir botanik ansiklopedisidir. Bir diğer önemli eseri de "Kitâb el-bâh" adını taşır ve cinsel gücü artırıcı maddelerden sözeder.

Ebu Reyhan Birûni :
Türkmenistan'da doğup, Gazne'de ölmüş olan bir tabii ilimler bilginidir.100'den fazla eseri bulunmaktadır. Tedavi ile ilgili kitabı,"Kitab el-Saydala fî el-Tıb" (Tıp müfredatı hakkında kitap) adını taşır ve eczacılık, droglar ve bu drogların muhtelif dillerdeki isimleri hakkında bilgiler içerir. Birûni'nin bu eserinde 200 kadar bitkisel drog kayıtlıdır.
 

Drog; Tıbbi ve devai olarak kullanılmaya hazırlanan  bitki parçalarına denir.  

Akşemseddin :
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in hekimlik yaptığı ve tıbbi bitkiler ile yakından ilgilendiği biliniyor. Bu devirde yazılan eserler tercüme ağırlıklıdır.

NOT: Türkçe yazılan en eski eser, "Edviye-i Müfrede" isimli kitaptır.  Edviye-i Müfrede kitabları yalnız başına deva teşkil eden maddelerden bahsederler.Sade bir dille yazılmış olan bu eserde, o zaman kullanılmakta olan droglar, alfabetik bir sıraya dizilmiş ve her drogun özelliği, hangi hastalıklara iyi geldiği vs. hakkın da bilgi verilmiştir. İlaçların bir arada kullanılmaları ve formule edilmelerindan bahseden "Akrabadin" ler de bulunmaktaydı. Akrabadin ; terkibleri toplayıcı ve Farmakope (Pharmacopee) den başka bir  şey değildi ve şimdiki Farmakope ve  Kodeks'lerin esas  bünyelerini  teşkil etmişlerdi. Gerek Akrabadinler ve gerekse Edviye-i Müfrede kitabları eczacıların esaslı kitabları idi. Akrabadinlerin en meşhurunu İbni Sina yazmıştır, ayrıca  Nuh, Salih b. Nusrullah, Vesim Abbas, Ömer Şifai, Bursalı Ali ve Süleyman Efendi' ninde  kitabları bulunmaktadır.

İbni Sina :
Buharalı büyük bir alim, filozof ve hekimdir. Matematikten gök bilimine, doğa bilimlerinden tıbba çok değişik alanlarda ürünler vermiştir. Batı dünyasında "Avicenna" adıyla tanınır. En önemli eserleri "Şifa" ve "Kânûn fit-tıb" adlarını taşır. İkinci kitabında 785 kadar bitkisel, hayvansal ve madensel drogun tarifi verilmiştir. Kitapta adı sık geçen droglar şunlardır; Demirhindi, Kâfur, Kebabiye, Ravent, Sakız, Sarısabır, Sığlayağı ve Tarçın. Ayrıca içerisinde yiyecek  ve içeceklerin  nitelikleri ve nicelikleri, iklim şartları cinsiyet konularını ele alıp, beslenme, uyku düzeni gibi genel sağlık koruma kurallarını, beden alıştırma ve oyunlarını, yıkanma ve ovalanma tekniklerini, yaşlılara sağlık öğütlerini anlatmaktadır.

İbni Batuta :
Tanca'lı bir arap gezginidir. Anadolu'nun birçok yerini gezmiş, Seyahatname- sinde bölgenin önemli droglarından da bahsetmiştir.

Evliya Çelebi :
İstanbul'da doğmuş olan ünlü Türk gezginidir. Anadolu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Suriye, Irak, İran, Mısır, Kafkasya, Kırım gibi ülkelerde yaklaşık 50 yıl seyahat etmiş ve 10 ciltlik bir "Seyahatname" yazmıştır. Evliya Çelebi Seyahat- name'sinde, Anadolu'da kullanılan birçok drog hakkında bilgi bulunmaktadır.
 

Anlaşılıyor ki  Alimler  bitkilerin  şifa yönlerini incelemişler ve hangi hastalığa ne çeşit bitki  karışımının iyi geleceğini eserlerinde detaylı  olarak anlatmışlardır. Bizlere düşen görev ise bu bilgilerden sızanlardan sizlere aktarmaktır. Dünya üzerindeki bitkilerin, yaklaşık 20.000 türü tıbbi amaçlarla kullanılır.
 

Bitkiler; Güneş enerjisini kimyasal enerji maddelerine dönüştürerek kendi  besilerini kendileri üreten varlıklardır. Bitkilerin kimyasal enerji olarak  depoladığı Güneş enerjisi biyolojik yanmalarla tekrar enerji ve gereksinme maddelerine dönüşürler. Yaşamımız için gerekli olan bitkileri , besi değeri olan yararlı bitkiler ve besi  değeri olmayan yararlı bitkiler olarak ayırabiliriz.
 

Besi değeri olan yararlı bitkiler vücudumuzun onarımını,hareketi ni, büyümesini, hararetini, ısısını sağlayan preteinleri, karbonhidratları, yağları, vitaminleri, organik tuz ve su gibi besi elementlerini bulunduran Tahıl, Sebze, Meyve, Yağ, Sanayi bitkileri
 

Besi değeri olmayan yararlı bitkilerde  ise  vücudumuzun gereksinimi olan alkaloitleri, glikositleri, reçineleri ve eterik yağları bulunduran Uyarıcı, Baharat, Tıbbi bitkiler dir.