AYET ve HADİSLERDE  HASTALIK KONULARI
 

 

"Biz,Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan ayetler  indiririz.

İMAN etmiyen zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır."(el-İsra/82)
 

"Allah Teâla Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir ve her hastalığa bir ilaç vermiştir. Öyleyse tedavi olun.Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın."
 

"Allah hiçbir hastalık indirmedi ki şifasını da indirmemiş olsun."
 

"Tedavi arayın ey Allah'ın kulları! Zira, Allah Teâla hazretleri koyduğu her hastalığa şifa da koymuştur, bundan sadece ihtiyarlık hariçtir, (onun tedavisi yok)" buyurdular.
 

"Şafi-i Kerim Allah Teâla Hazretleri, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir." "Tek bir hastalığın ilacı yoktur “ O” da İhtiyarlıktır!"
 

"Her hastalığın bir devası vardır. Hastalığın ilacına rastlanırsa Allah Teâla'nın izniyle hastalıktan şifa bulur."
 

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın."
 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim her sabah acve hurmasından yedi tane yerse o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir."
 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Mantar kudret helvası cinsindendir. Suyu göze şifalıdır."   
 

Göz değmesinde ve göz ağrısında göze su serpip şöyle dua edilmelidir: İzhebi'l-bâs Rabbe'n-nâs eşfi ente'ş-Şâfi, Lâ şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ yuğâdiru sakamen. (Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver, sen Şafisin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur, hiçbir hastalığı terketmeyen bir şifa istiyorum.
 

Ayrıca bu duada okunmalıdır: Bismillahi erkîke vallahu yeş ike min külli dâin fike min şerri'n-neffasâti fi'I-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased (Allah'ın adıyla sana okuyorum, sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasedçilerin şerrine karşı Allah şifa versin (veya şifayı verecek olan Allah'tır).
 

İdrar tutukluğunda  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle söyledi "Sizden kim bu hastalığa tutulursa şu duayı okusun: Rabbunâ'llahu'llezi fi's-semâî tekaddese ismüke, emrüke fi's-semâî ve'l-ardı kema rahmetike fi's-semâî fec'al rahmeteke fi'l-ardı. Vegfir lenâ hûbenâ ve hatâyânâ. Ente Rabbu't-tayyıbîn. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike ala hâza'l vec'i fe yebreu. (Ey huzuru semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı Rahmetin semada olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen (kötü söz ve fiillerden kaçınan) bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, Rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin.
 

Delilik hastalığında okunacak dualar şunlardır:

1-Fatiha-ı şerife  
2-Bakara suresinin başından ilk dört ayeti, ortalarindan "Ve ila hüküm ilahün vahidün" Ayeti,
3-Ayete'l-Kürsi, sonundan ise üç ayeti,
4-Al-i İmrandan bir ayeti ki bunun "şehidallahu ennahula ilahe illahu"ayeti,
5-A'raf suresinden bir ayeti;"inne rabbikumüllezi halaga"ayeti;
6-Mü'minün süresinden bir ayeti;"ve men yedea ma allahi ilahen ahare la ber hane lehu" ayeti,
7-Cin süresinden bir ayeti,"Ve ennehu tuala ceddü rabbina mattehaza sahiibeten veleden" ayeti,
8-Saffât suresinin başından on ayeti,
9-Haşir suresinin sonundan üç ayeti,
10-Kulhüvallahu  Ahad suresi,
11-Muavvizateyn surelerini okuyarak  afsun yapılırsa hasta iyi olur.
 

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Hararet, cehennemden bir kabarmadır. Size humma isabet ederse, derhal su ile söndürsün. (Şöyle ki:) Akmakta olan bir nehrin içine girsin Akıntıyı karşısına alıp dursun ve sabah namazından sonra ve güneşin doğuşundan önce şu duayı yapsın: "Allah'ın adıyla! Ey Allah'ım, kuluna şifa ver ve Resûlün Hz. Muhammed'in sözünü doğrula!" Nehre üç gün, üç kere bansın. Üçte şifa bulamazsa, beş, yedi, dokuz güne kadar çıksın. Zira humma Allah'ın izniyle dokuz günü geçmez şifa bulur. Hummâ'ya ve bütün ağrılara karşı şu duayı okumamızı tavsiye etmişlerdi: "Bismillahi'l-Kebiri eûzü billâhi'l-Azimi min külli ırkın na'arın ve min şerri harri'n nâr." "Ulu Allah'ın adıyla, kanla kabaran her bir damardan ve ateş harâretinin şerrinden büyük Allah'a sığınırım.
 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cibril aleyhisselam bana, bir ilaç öğretti. Bu bütün hastalıklara devadır. Ayrıca dedi ki: "Ben bu ilacı Levh-i Mahvuz'dan kopye edip yazdım." (İlacı şöyle tarif etti:)
 

"Dam üzerinden akmayan yağmur suyundan temiz bir kaba alırsın. Üzerine Fatiha suresini yetmiş kere okursun. Bir o kadar da Ayetü'l-Kürsi'yi, bir o kadar kul eûzü bi-Rabbi'n-Nas'ı, Lâ-ilâhe İllallâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehül mülkü ve Lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyun lâ yemutu bi-yedikel hayr ve hüve ala külli şey'in kadır' i okur. Sonra yedi gün oruç tutar ve her gün bu su ile orucunu açarsın."
 

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Şifa üç şeydedir:

1- Bal şerbeti  
2-Kan aldırma  
3-Ateşle dağlama.. Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum.
 

Başka bir rivayette ise; Kendisiyle tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı

1-Sa'ut (burun damlası)
2-Hacamat (kan aldırma)
3-Ledûd (ağızdan damlatma) ve
4-Meşiyy (müshil)içmedir denmiştir.
 

Bir rivayette: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize, Akciğer veremi hastalığında kustu'l-bahri ve zeytinyağı ile tedavi olmamızı emrederdi" denmiştir.
 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hacamat oldu ve hacamatı yapan doktora ücretini ödedi ve ayrıca burun damlası da kullandı."
 

"(Bir gün) Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Tedavi için kullandığınız ilaçlar şifa isteğiyle okunan dualar ve (düşmanlardan) korunmak için kullandığımız koruyucu şeyler hakkında ne dersiniz, bunlar Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirip değiştirir mi ?" diye sormuşlardı. "Bu saydıklarınız da Allah'ın kaderindendir" diye cevap verdi."